ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan de Zomerochtend Wandeling Zeeland “Zak te Voet”.

1                     Algemene informatie

 •  De Zomerochtendwandeling “Zak te Voet” wordt georganiseerd door of namens Stichting Steunfonds Rotary Club Goes-Reimerswaal, hierna te noemen “organisatie”.
 • De Zomerochtendwandeling “Zak te Voet”, hierna te noemen het “event”, is een recreatieve wandeltocht zonder wedstrijdelement.
 • Om deel te nemen aan de zomerochtendwandeling “Zak te Voet” dient men zich te registreren via de website ofwel bij de organisatie op de Door inschrijving ontvangt men, hierna te noemen de “deelnemer”, een deelnamebewijs.
 • Voor dit event wordt onder wandelen verstaan: het zich rustig te voet voorwaarts
 • Passeren is toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat dan wel logischerwijs kan ontstaan bij en/of voor andere deelnemers van de wandeling.
 • De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen om derhalve het volledige traject af te
 • Het meenemen van honden is toegestaan onder voorwaarde dat het dier gedurende het event te allen tijde is aangelijnd en onder appel. Incidenteel kan het voorkomen dat de deelnemers met aangelijnde hond(en) een aangepaste route dienen te volgen of mogelijk met hond (binnen)locaties niet mogen betreden.
 • De door de deelnemers te dragen kleding dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden waarbij in ieder geval het bovenlichaam bedekt dient te zijn.

2                     Deelname aan de wandeling en inschrijving

 •  Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen Het is de deelnemer bekend dat een deel van het traject voert over onverharde paden.
 • De deelnemer verklaart zich ermee bekend te zijn dat deelname aan dit event een goede psychische- als fysieke gezondheid vereist en door hier aan deel te nemen hij of zij verklaart aan deze eis te voldoen.
 • Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden zoals door de organisatie van Zomerochtendwandeling “Zak te Voet” bepaald
 • Limitering van de inschrijving kan plaats vinden indien de belangstelling erg hoog
 • Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en zonder toestemming van de organisatie niet
 • Indien er na inschrijving wordt afgezien van deelname, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

3                     Regelementen en verboden

 •  Het is deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • uiting te geven aan een politieke gezindheid of anderszins;
  • zich aanstootgevend te gedragen en/of te kleden;
  • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben of met zich mee te nemen;

E.e.a. behoudens verleende toestemming van de organisatie.

 • Het is deelnemers niet toegestaan spelende radio’s, boxen dan wel andere geluidsdragers mee te dragen.
 • Het is de deelnemers, gegeven het feit dat er deel door bewoond gebied (dorpskernen) wordt gewandeld in de vroege morgen, niet toegestaan zich luidruchtig te gedragen danwel overlast voor bewoners (aanwonenden van de route) te veroorzaken.
 • Omdat er deels door natuurgebieden wordt gewandeld dienen de aldaar geldende regels te worden opgevolgd. E.e.a. zoals op informatieborden langs de route aangegeven.

4                     Aansprakelijkheid

 •  Deelname geschiedt geheel op eigen risico
 • De organisatie c.q. het bestuur van Stichting Steunfonds Rotary Club Goes-Reimerswaal is niet aansprakelijk voor enige schade, op welke wijze dan ook ontstaan en in welke vorm dan ook geuit, als gevolg van zijn of haar deelname aan het evenement behoudens de schade ontstaan als direct gevolg van opzet en/of grove schuld toerekenbaar aan de organisatie.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of verlies van bezittingen dan wel eigendommen van de deelnemers.
 • Hetgeen is bepaald in artikel 4.3 van dit reglement omtrent de uitsluiting van aansprakelijkheid heeft betrekking op elke vorm van directe- en/of indirecte schade waaronder doch niet uitsluitend de (ernstige) schadesoorten ten gevolge van letsel of
 • De aansprakelijkheid van de organisatie blijft in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de organisatie wordt uitbetaald met inbegrip van een eventueel bedrag aan eigen risico. Indien er vanwege opzet en/of grove schuld geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaats vinden dan is de aansprakelijkheid in totaliteit beperkt tot maximaal een bedrag van €2.500,-.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen en/of nalaten met betrekking tot zijn of haar deelname aan het event.
 • De deelnemer dient bij deelname aan het event in ieder geval afdoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en schade die de deelnemer (of nabestaande) mocht lijden als gevolg van ziekte, letsel of overlijden door deelname aan het event.

5                     Intellectueel eigendom

 • Door deelname aan het event verleent de deelnemer zijn of haar toestemming aan de organisatie voor het maken, opnemen, vastleggen, gebruiken, bewerken en/of openbaren dan wel verspreiden van foto’s, video’s en/of ander beeld- en geluidmateriaal van de deelnemer waarbij het materiaal door de organisatie kan worden ingezet voor promotionele
 • Het in artikel 1 van dit reglement benoemde materiaal blijft in eigendom van de organisatie.

6                     Persoonsgegevens

Op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie in het kader van het event is de privacyverklaring van de organisatie van toepassing. Deze is te vinden op de website ZakTeVoet.nl/privacy

 • De deelnemer verleent door inschrijving voor het event toestemming aan de organisatie tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

7                     Overige bepalingen

 • De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in routes, locatie startplaatsen en starttijden. De organisatie behoudt zich eveneens het recht voor om het event geheel of gedeeltelijk af te gelasten wegens extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden gevergd. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van de inschrijfgelden.
 • Aanwijzingen van de organisatie en door de organisatie ingezette medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Zomerochtendwandeling “Zak te Voet” onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Door zich in te schrijven voor dit event verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met hetgeen in dit reglement bepaald.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het
 • Op dit reglement en de door deelname aan dit evenement ontstane rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van geschillen treden de deelnemer en de organisatie eerst in overleg teneinde een beëindiging langs de minnelijke weg te bewerkstelligen alvorens zich hiervoor te wenden tot de bevoegde rechtbank.